Firma oferuje wykonanie stanów surowych i stanów zerowych budynków.

Stan surowy obiektu budowlanego to branżowe określenie etapu budowy budynku. Obejmuje wykonanie robót ziemnych pod fundamenty, wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku począwszy od fundamentów, ścian, stropów, trzonów komunikacyjnych kondygnacji podziemnych (o ile istnieją) i nadziemnych oraz dachu. Stan surowy w zależności od rodzaju budynku może również obejmować podbudowy podposadzkowe, izolacje termiczne i przeciwwilgociowe. Na etapie wykonywania robót stanu surowego realizowane są zwykle elementy zagospodarowania terenu takie jak: makroniwelacja (ukształtowanie powierzchni działki), roboty drogowe i sieci zewnętrzne.

Zakres obejmujący stan surowy i elementy zagospodarowania pozwala zakończyć tak zwany etap konstrukcyjny (ciężki) budowy. Pozwala to na rozpoczęcie robót wykończeniowych i instalacyjnych na uporządkowanym placu budowy.

Podział na etapy wynika zwykle ze specjalizacji firm wykonujących poszczególne elementy budynku. Mogą być również inne powody etapowania np. wynikające z harmonogramu robót lub finansowania budowy.

Pozytywną stroną etapowania i wydłużenia czasu trwania budowy przy tradycyjnej metodzie wznoszenia (monolityczna) jest możliwość wysezonowania, wypracowania budynku (osiadanie, skurcze termiczne, odparowanie wody technologicznej) co zapobiega powstawaniu usterek szczególnie w pierwszych latach użytkowania (uszkodzenia robót wykończeniowych: zarysowania murów, pęknięcia posadzek, okładzin ceramicznych, złuszczenia farb, zawilgocenia). Należy zaznaczyć, że permamentny podział na etapy wydłuża zakończenie budowy i oddanie jej do użytkowania, co dla obiektów użytkowych (zakłady produkcyjne, obiekty usługowe) ma istotne znaczenie.

Stan zerowy jest innym rodzajem stanu surowego. Odnosi się on zwykle do obiektów halowych wykonywanych w technologii szkieletowej prefabrykowanej (stalowej bądź żelbetowej). Jak wynika z nazwy roboty wykonane są do poziomu zera, co w przeważających przypadkach oznacza poziom posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej, zbliżony do poziomu projektowanego terenu. W zakres stanu zerowego wchodzą: roboty ziemne, roboty fundamentowe, podbudowy podposadzkowe. Oferta jest przygotowana dla producentów konstrukcji stalowych czy też inwestorów chcących we własnym zakresie wykonać tzw. stan zero do montażu hali w konstrukcji stalowej lub innej szkieletowej.

Stan zerowy odnosi się również do budynków kubaturowych, gdzie proces budowlany podzielono na dwa etapy. Pierwszy polega na wykonaniu elementów budowlanych do poziomu zera (roboty ziemne pod fundamenty, fundamenty, kondygnacje podziemne, np.garaże) drugi na wykonaniu części nadziemnej budynku. Podział taki jest uzasadniony ze względu na stopień trudności robót, np. głębokie fundamentowanie, wysoki poziom wody gruntowej, trudne warunki geotechniczne lub zróżnicowanie technologiczne między etapami, np. kondygnacja podziemna wykonana w konstrukcji żelbetowej monolitycznej a kondygnacja nadziemna  w technologii prefabrykowanej lub tradycyjnej murowanej z małym udziałem żelbetów monolitycznych. Wskazany jest wówczas dobór wykonawcy specjalizującego się w danej technologii budowania.

Przykładowy zakres robót stanu zerowego:

- prace projektowe: wykonanie projektu wykonawczego (w przypadku gdy inwestor posiada tylko projekt budowlany),

- prace przygotowawcze: oczyszczenie terenu, ewentualne wyburzenia, utworzenie zaplecza z drogami dojazdowymi, wytyczenie geodezyjne,

- roboty ziemne: zdjęcie humusu, makroniwelacja (przemieszczenie mas ziemnych, korytowania), wykopy pod fundament, plato pod podbudowy, obsługa geologiczna, zasyp fundamentów,

- roboty fundamentowe: wykonanie fundamentów żelbetowych wraz z montażem kotew, wykonanie podwalin (murów oporowych), położenie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych podwalin z wyprawą,

- wykonanie podbudów pod posadzki : podbudowy tłuczniowe lub z gruntów rodzimych stabilizowanych (nośność podbudowy zależna od obciążenia posadzki i podłoża gruntowego - projekt),

- wykonanie posadzki przemysłowej: rodzaj posadzki, grubość, zastosowanie chudego betonu, zbrojenie, powłoki żywiczne zgodnie z zaleceniami projektowymi uwarunkowanymi funkcją obiektu oraz obciążeniem ciężarem i ruchem. 

Do wykonania posadzek zatrudniamy firmy specjalistyczne. Firmujemy kilkanaście tysięcy m2 posadzek wykonanych pod naszym nadzorem.