Konstrukcje żelbetowe monolityczne

Od początku swojej działalności firma specjalizuje się w wykonaniu konstrukcji żelbetowych monolitycznych. Żelbet jako uniwersalny materiał budowlany stosowany jest do budowy wszystkich elementów konstrukcyjnych dzięki swoim właściwościom: ogniotrwałości, odporności na znaczne obciążenia statyczne i dynamiczne, odporności na korozję a także dzięki zapewnieniu swobody w kształtowaniu elementów.

Oferta obejmuje:

- fundamenty budynków (posadowione bezpośrednio na gruncie oraz pośrednio na palach),

- fundamenty maszyn,

- ściany żelbetowe,

- stropy: monolityczne, półprefabrykowane, filigranowe, gęstożebrowe,

- elementy żelbetowe: belki, podciągi, słupy, schody,

- mury oporowe,

- zbiorniki,

- komory,

- niecki basenowe.

Do realizacji budów firma zapewnia sprzęt:

- własne deskowania: drobnowymiarowe, ramowe, słupowe, stropowe,

- sprzęt montażowy: dźwigi, podnośniki.

W trakcie działalności nawiązano wieloletnią współpracę ze znanymi i cenionymi na rynku dostawcami, co zapewnia materiały wysokiej jakości oraz dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych.

Do głownych dostawców należą:

- stal zbrojeniowa: CMC Poland,

- beton towarowy: Górażdże Beton, Lafarge,

- system deskowań, rusztowania: Peri Polska,

- akcesoria zbrojarskie i do deskowań: Forbulid (dawniej Betomax).

Firma posiada możliwość wykonania wykonawczych projektów konstrukcji.

 

Montaż konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych

Wznoszenie obiektów budowlanych z przygotowanych fabrycznie elementów o wysokiej jakości i funkcjonalności powinno być bardzo atrakcyjne dla inwestorów w dobie, kiedy czas realizacji inwestycji  i okres przystąpienia do eksploatacji jest głównym kryterium, a także wobec rosnących kosztów prowadzenia robót. Materiałem konstrukcyjnym w takich zastosowaniach jest beton rozumiany jako żelbet lub beton sprężony. Elementy prefabrykowane stosuje się przy realizacjach obiektów przemysłowych, centrów handlowych i logistycznych, budownictwa mieszkaniowego, obiektów użytecznosci publicznej, budownictwa infrastukturalnego oraz obiektów specjalnych (sportowe, sakralne).

Oferta obejmuje wykonanie montaży konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych zarówno całych obiektów o szkielecie żelbetowym jak i również poszczególnych elementów: stropów, biegów schodowych, słupów, dźwigarów i belek.

Wykorzystanie produktów prefabrykowanych zapewnia:

- szybkie tempo pracy (eliminacja czasu potrzebnego do przygotowania zbrojenia i zamontowania deskowań oraz okresu, w którym zabudowany beton osiąga wymagane parametry),

- optymalizacje zużycia energii i materiałów,

- uniezależnienie w znacznym stopniu od trudnych warunków atmosferycznych,

- zwiększenie kontroli jakości elementów poprzez kontolę produkcji w wytwórni prefabrykatów.

W dotychczasowych realizacjach nawiązano współpracę z firmami Pekabex i Consolis Polska.

 

Roboty zbrojarskie

Montaż zbrojeń wykonywany jest z półprefabrykatów dostarczanych przez zbrojarnie lub z elementów przygotowanych we własnym zakresie. Warsztat zbrojarski wyposażony jest w hydrauliczne nożyce do cięcia stali i mechaniczne giętarki.

Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośredno w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych.

Zbrojenia wykonują wyspecjalizowane brygady montażowe nadzorowane przez uprawnionego kierownika robót.

 

Naprawa betonów, uszczelnienia i izolacje

Naprawa betonów

Utrzymanie obiektów budowlanych w jak najlepszym stanie technicznym należy do obowiązków właściciela i administratora. Każda budowla ma swoją trwałość zależną od rodzaju i jakości użytego materiału, sposobu użytkowania oraz od warunków środowiskowych. Wraz z upływem czasu każdy budynek traci swoje walory techniczne i ulega naturalnemu procesowi starzenia. Znaczący wpływ na stan obiektów ma również stale zwiększająca się agresywność środowiska. Widok zarysowanych i popękanych ścian konstrukcyjnych i stropów w obiekcie budowlanym może budzić niepokój jego użytkowników. Problem dotyczy budownictwa przemysłowego i mieszkalnego ale również budynków użyteczności publicznej,  zabytkowych i sakralnych o znaczeniu historycznym. Najczęstszymi objawami niszczenia są: deformacje, zmniejszenie nośności, uszkodzenia mrozowe, pęcznienia, przesunięcia, zarysowania,spękania. Dochodzi do nich w wyniku: osiadania budowli, przeciążenia konstrukcji, braku dylatacji, działalności wód gruntowych, źle dobranych materiałów lub materiałów wadliwej jakości, narażenia na czynniki chemiczne (sole, kwasy, zasady), uszkodzeń mechanicznych  a także w wyniku zdarzeń losowych jak zalania lub pożary.

Obecnie w budownictwie oprócz tradycyjnych technik naprawy wysokie znaczenie  ma zastosowanie chemii budowlanej, która stała się ważnym narzędziem w tworzeniu współczesnych metod naprawczych w obiektach budowlanych.

Oferta firmy obejmuje naprawy w przypadku:

- ubytków betonów,

- pęknięć, zarysowań,

- korozji zbrojenia,

- zniszczenia powierzchni betonu.

Po zasięgnięciu opinii eksperckiej i sporządzeniu projektu naprawy dobiera się odpowiednią indywidualną metodę usunięcia uszkodzeń.

Prace są przeprowadzane w oparciu o materiały firm SIKA i BASF.

Izolacje i uszczelnienia

Oferta firmy obejmuje izolacje i uszczelnienia wodochronne zabezpieczające konstrukcje żelbetowe przed działaniem wilgoci, wód gruntowych, cieczy pod ciśnieniem lub cieczy agresywnej.

Rodzaj izolacji dobiera się w oparciu o występujące na budowie rodzaje gruntu, ukształtowanie terenu, wysokość wody gruntoweji i funkcję pomieszczenia.  Po uwzględnieniu warunków stosuje się odpowiedni materiał. Zwykle są to produkty na bazie bitumów (roztwory, papy asfaltowe), izolacje bitumiczne dwuskładnikowe oraz szlamy uszczelniające na bazie zapraw mineralnych i dodatków polimerowych. W przypadku obiektów podziemnych stosuje się maty lub posypki bentonitowe.

Uszczelnienia konstrukcji żelbetowych obejmują:

- uszczelnienia przerw technologicznych (połączenia ściana-dno, ściana-ściana) przy zastosowaniu taśm uszczelniających (taśma PCV, taśma bentonitowa) lub uszczelnień iniekcyjnych (wtłaczanie preparatu pod ciśnieniem),

- uszczelnienia powierzchni: powłokowe uszczelnienia zbiorników i obiektów narażonych na działanie cieczy pod ciśnieniem lub cieczy agresywnej (materiały jednoskładnikowe, kompozytowe o spoiwie mineralnym, polimerowym lub bitumicznym),

Przy uszczelnieniach i izolacjach wykorzystuje się środki wiodących firm produkujących materiały izolacyjne oraz chemię budowlaną: SIKA, SCHOMBURG, BASF, DEITERMANN.

Wykonanie robót żelbetowych w technologii betonu wodoszczelnego

Wykonanie robót żelbetowych w technologii betonu wodoszczelnego, błędnie nazywanej betonem hydrotechnicznym, to technologia w budownictwie mająca na celu wykonanie obiektu szczelnego, opornego na przenikanie cieczy. W skład technologii wchodzą:

- beton o wysokim parametrze wskaźnika wodoszczelności (W) i klasy ekspozycji (X), oraz odpowiednio dobranych parametrach fizycznych (konsystencja, wskaźnik c/w),

- deskowania umożliwiające uzyskanie szczelnych i gładkich powierzchni zabudowanego betonu,

- przestrzeganie zasad: czas zabudowy świeżej mieszanki (od wyprodukowania do jej zabudowy w deskowaniu), odpowiednie ułożenie w deskowaniu, prawidłowe wibrowanie (czas wibrowania, odległości, rodzaj wibratora),

- zastosowanie materiałów uszczelniających przerwy i przejścia technologiczne,

- pielęgnacja świeżego betonu, zapobiegająca uszkodzeniom konstrukcji przed osiągnięciem minimalnej wytrzymałości (np. zarysowania powstałe na skutek skurczu betonu).

 

Beton architektoniczny

Dzisiejszy beton to coraz częściej wyrób zaawansowany technicznie i technologicznie co pozwala na coraz piękniejsze i śmielsze realizacje z jego udziałem. Oprócz pełnienia oczywistej funkcji konstrukcyjnej decyduje również o walorach architektonicznych obiektów. Architekci świadomie i coraz śmielej wykorzystują możliwości kształtowania elementów budowli w oparciu o plastyczne właściwości mieszanki betonowej.

Firma oferuje wykonanie betonu architektonicznego w postaci:

- betonu w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu,

- betonu o różnych rodzajach faktury dzięki zastosowaniu odmiennych typów deskowania oraz przez wykorzystanie matryc fakturowych,

- betonu barwionego,

- betonu z eksponowanym kruszywem.

Aby uzyskać zadawalający technicznie i estetycznie efekt końcowy muszą być spełnione odpowiednie warunki:

- beton - przestrzeganie receptury, zastosowanie odpowiednich kruszyw i cementu, użycie plastyfikatorów i superplastyfikatorów dla uzyskania odpowiedniej konsystencji i urabialności,

- deskowania - zastosowanie nowej sklejki, środki antyadhezyjne,

- wbudowanie betonu - odpowiednie ułożenie i zagęszczenie,

- pielęgnacja - zapewnienie dojrzewania betonu w stałej temperaturze, zabezpieczenie przed gwałtownym odparowaniem wody,

- wykończenie - zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem, wnikaniem wody, przed działaniem środków agresywnych i przed rysunkami graffiti.

Należy zaznaczyć, że wymagania co do faktury, porowatości i zabarwienia a w związku z tym użycie odpowiednich deskowań i środków wpływa na koszty wykonania usługi.

 

Stany surowe budynków, stany zerowe

Firma oferuje wykonanie stanów surowych i stanów zerowych budynków.

Stan surowy obiektu budowlanego to branżowe określenie etapu budowy budynku. Obejmuje wykonanie robót ziemnych pod fundamenty, wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku począwszy od fundamentów, ścian, stropów, trzonów komunikacyjnych kondygnacji podziemnych (o ile istnieją) i nadziemnych oraz dachu. Stan surowy w zależności od rodzaju budynku może również obejmować podbudowy podposadzkowe, izolacje termiczne i przeciwwilgociowe. Na etapie wykonywania robót stanu surowego realizowane są zwykle elementy zagospodarowania terenu takie jak: makroniwelacja (ukształtowanie powierzchni działki), roboty drogowe i sieci zewnętrzne.

Zakres obejmujący stan surowy i elementy zagospodarowania pozwala zakończyć tak zwany etap konstrukcyjny (ciężki) budowy. Pozwala to na rozpoczęcie robót wykończeniowych i instalacyjnych na uporządkowanym placu budowy.

Podział na etapy wynika zwykle ze specjalizacji firm wykonujących poszczególne elementy budynku. Mogą być również inne powody etapowania np. wynikające z harmonogramu robót lub finansowania budowy.

Pozytywną stroną etapowania i wydłużenia czasu trwania budowy przy tradycyjnej metodzie wznoszenia (monolityczna) jest możliwość wysezonowania, wypracowania budynku (osiadanie, skurcze termiczne, odparowanie wody technologicznej) co zapobiega powstawaniu usterek szczególnie w pierwszych latach użytkowania (uszkodzenia robót wykończeniowych: zarysowania murów, pęknięcia posadzek, okładzin ceramicznych, złuszczenia farb, zawilgocenia). Należy zaznaczyć, że permamentny podział na etapy wydłuża zakończenie budowy i oddanie jej do użytkowania, co dla obiektów użytkowych (zakłady produkcyjne, obiekty usługowe) ma istotne znaczenie.

Stan zerowy jest innym rodzajem stanu surowego. Odnosi się on zwykle do obiektów halowych wykonywanych w technologii szkieletowej prefabrykowanej (stalowej bądź żelbetowej). Jak wynika z nazwy roboty wykonane są do poziomu zera, co w przeważających przypadkach oznacza poziom posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej, zbliżony do poziomu projektowanego terenu. W zakres stanu zerowego wchodzą: roboty ziemne, roboty fundamentowe, podbudowy podposadzkowe. Oferta jest przygotowana dla producentów konstrukcji stalowych czy też inwestorów chcących we własnym zakresie wykonać tzw. stan zero do montażu hali w konstrukcji stalowej lub innej szkieletowej.

Stan zerowy odnosi się również do budynków kubaturowych, gdzie proces budowlany podzielono na dwa etapy. Pierwszy polega na wykonaniu elementów budowlanych do poziomu zera (roboty ziemne pod fundamenty, fundamenty, kondygnacje podziemne, np.garaże) drugi na wykonaniu części nadziemnej budynku. Podział taki jest uzasadniony ze względu na stopień trudności robót, np. głębokie fundamentowanie, wysoki poziom wody gruntowej, trudne warunki geotechniczne lub zróżnicowanie technologiczne między etapami, np. kondygnacja podziemna wykonana w konstrukcji żelbetowej monolitycznej a kondygnacja nadziemna  w technologii prefabrykowanej lub tradycyjnej murowanej z małym udziałem żelbetów monolitycznych. Wskazany jest wówczas dobór wykonawcy specjalizującego się w danej technologii budowania.

Przykładowy zakres robót stanu zerowego:

- prace projektowe: wykonanie projektu wykonawczego (w przypadku gdy inwestor posiada tylko projekt budowlany),

- prace przygotowawcze: oczyszczenie terenu, ewentualne wyburzenia, utworzenie zaplecza z drogami dojazdowymi, wytyczenie geodezyjne,

- roboty ziemne: zdjęcie humusu, makroniwelacja (przemieszczenie mas ziemnych, korytowania), wykopy pod fundament, plato pod podbudowy, obsługa geologiczna, zasyp fundamentów,

- roboty fundamentowe: wykonanie fundamentów żelbetowych wraz z montażem kotew, wykonanie podwalin (murów oporowych), położenie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych podwalin z wyprawą,

- wykonanie podbudów pod posadzki : podbudowy tłuczniowe lub z gruntów rodzimych stabilizowanych (nośność podbudowy zależna od obciążenia posadzki i podłoża gruntowego - projekt),

- wykonanie posadzki przemysłowej: rodzaj posadzki, grubość, zastosowanie chudego betonu, zbrojenie, powłoki żywiczne zgodnie z zaleceniami projektowymi uwarunkowanymi funkcją obiektu oraz obciążeniem ciężarem i ruchem. 

Do wykonania posadzek zatrudniamy firmy specjalistyczne. Firmujemy kilkanaście tysięcy m2 posadzek wykonanych pod naszym nadzorem.

 

Obiekty przemysłowe i budowle specjalne

Obiekty przemysłowe

Od początku działalności firma specjalizuje się w usługach dla budownictwa przemysłowego. Oferta obejmuje roboty przy budowie:

- zakładów przemysłowych (grupa obiektów budowlanych powiązanych technologicznie),

- wielkopowierzchniowych obiektów magazynowch z częścią spedycyjną o powierzchniach od kilku do kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych (największa realizacja: 18 000m2),

- pojedynczych obiektów przemysłowych, np. hale magazynowe lub produkcyjne, budynki administracyjno-socjalne, zbiorniki, fundamenty maszyn, szyby windowe, itp..

Liczne realizacje to małe funkcjonalne obiekty produkcyjno-magazynowe z zapleczem administracyjno-socjalnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną (powierzchnia do 2000m2). Są one dostosowane do specyfiki prowadzonej przez inwestora działalności. Często są pierwszym etapem na drodze do budowy dużego obiektu przemysłowego.

Odbiorcy to inwestorzy i przedsiębiorcy działający głównie na terenie naszego regionu. Przykłady tego typu obiektów znajdziecie Państwo w zakładce realizacje.

Obiekty specjalne

Są to zgodnie z przyjętą przez firmę klasyfikacją obiekty żelbetowe charakteryzujące się nietypową konstrukcją, kształtem, wysokością, precyzją wykonania. Są to również budowle do których wykonania należy użyć specjalnych technologii: nietypowych bądź indywidualnych deskowań, rusztowań, specjalistycznej technologii wykonania, np. sprężania, czy zastosowania specjalnych materiałów ze względu na środowisko użytkowania.

Oprócz powyższych do tego rodzaju obiektów zaliczane są również obiekty: głębokie, posadowione w pobliżu istniejących obiektów, lub posadowione w trudnych warunkach geologicznych (grunty słabonośne, wysoki poziom wody gruntowej), gdzie trzeba zastosować odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopu lub posadowienie pośrednie (ścianki szczelinowe, grodzice stalowe, pale, palisady, wymiany gruntu), a w przypadku robót przy wysokim poziomie wody gruntowej wymagane jest użycie technologii zabezpieczającej wykop przed zalaniem (grodzice, ścianki szczelinowe) lub specjalistycznego odwodnienia obniżającego poziom zwierciadła wody (igłofiltry, studnie odwadniające).

Prawidłowe i bezpieczne wykonanie tego typu obiektów jest możliwe dzięki firmom specjalistycznym dostarczającym odpowiednich technologii i materiałów. Wenmar Budownictwo nawiązał długoletnią wpółpracę  z takimi dostawcami, jak:

- PERI - deskowania, rusztowania, projekty technologiczne,

- KELLER - pale, palisady, ściany szczelinowe, projekty technologiczne,

- AARSLEFF, CHROBOK - grodzice stalowe, pale, projekty technologiczne,

- FORBULID (dawniej BETOMAX) - technologie uszczelnień, uciąglenia i połączeń zbrojeń,

- DRIAL - technologie odwodnienia,

- CMC - dostawca stali zbrojeniowej prostej i przygotowanej,

- GÓRAŻDŻE, SCHOMBURG, SIKA, LAFARGE, 3W - labolatorium, materiały konstrukcyjne, chemia budowlana.

Firma zapewnia możliwość konsultacji, pomoc przy wykonaniu projektu lub wykonanie projektu.

 

Roboty wykończeniowe

Dodatkową ofertę stanowią roboty wykończeniowe wykonywane przez firmę tylko w obiektach, gdzie wykonywała stany surowe.

Prace wykończeniowe obejmują: tynki, wylewki, okładziny ścian i podłóg, ścianki lekkie z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane, zabudowy z HPL, stolarkę okienną i drzwiową, ścianki szklane.

Zrealizowane przez firmę roboty wykończeniowe obejmowały pomieszczenia: biura, szatnie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne, open space, hole, ciągi komunikacyjne, sanitariaty, pokoje hotelowe. Efekt prac można zobaczyć w zakładce realizacje.